Notulen alv 23-09-2020

jaarvergadering seizoen 2019/2020

1. Opening door waarnemend voorzitter.

De waarnemend voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat er een nieuwe voorzitter is. Vanuit het bestuur zijn er gesprekken geweest met de nieuwe voorzitter en is er een bindend advies gedaan om deze voorzitter aan te nemen. De aanwezige leden geven bij stemming aan hier volledig achter te staan.

2. Voorstellen nieuwe voorzitter.

De nieuwe voorzitter stelt zich voor. Hij is een bekend gezicht voor de aanwezige leden. De voorzitter benadrukt dat het dorpse karakter van de vereniging hem erg aantrekt. De voorzitter is betrokken geraakt bij de vereniging omdat zijn 3 dochters bij Excelsior hebben gespeeld.

3. Toelichting financiën.

De penningmeester licht de het seizoen van 2019/2020 financieel toe. Een aantal opvallende zaken:

- Vanwege de Corona zijn er geen inkomsten geweest uit Koningsdag en Hemelvaartsdag.

- We zijn dit seizoen gestart met het vergoeden van trainersuren. Vanwege de Corona hebben sommige trainers afgezien van hun vergoeding. Dit heeft ertoe geleid dat er minder salaris is uitbetaald dan begroot.

- We gaan een aanvraag doen om via de Tozo regeling geld terug te vragen.

- Er is een scorebord aangeschaft.

Voor het komende seizoen zullen we inkomsten ontvangen uit de DEEN sponsoractie.

Daarentegen lopen de inkomsten vanuit de Sponsorclicks terug.

Er zijn meer kinderen en er is een damesteam bij wat leidt tot meer kosten aan contributie en zaalhuur.

De speculaasactie gaat het komende seizoen door.

Er is voldoende buffer om bovenstaande op te kunnen vangen. We moeten afwachten welke invloed Corona gaat krijgen.

4. Toelichting technische commissie

Zie het verslag in de bijlage.

5. Toelichting jeugdcommissie

Zie het verslag in de bijlage.

6. Toelichting hoofdtrainer
Sinds het afgelopen seizoen wordt er met een hoofdtrainer gewerkt. De hoofdtrainer
heeft zich vooral op de komende punten gericht:
- Het aanbrengen van meer structuur.
- Het opzetten van een Google account waar oefenstof, spelregels enz. op
geplaatst wordt voor de trainers.
- Specifieke trainingen maken voor positiespel.
- Kijken bij trainingen en wedstrijden om in te schatten welke ondersteuning er
nodig is.
- Komend seizoen verder pionieren om de functie inhoud te geven. Voor de
herfstvakantie ligt er een trainingsplan klaar.
7. Toelichting kantine.
De Corona heeft dit jaar veel invloed gehad op de kantine. Er wordt vanuit de leden
gevraagd of er een backup is als degene die de kantine nu beheert er niet is. Er wordt
aangegeven dat dit wordt opgepakt als het aan de orde is.
8. Toelichting sponsorcommissie en terrein.
Er is een groepje bezig met het oppakken van het aantrekken van sponsoren en het
regelen van sponsorborden. Inmiddels is het 6e
sponsorbord onderweg. Wanneer
borden geplaatst worden zal er met de betreffende sponsor een foto worden
gemaakt en op de website worden geplaatst.
Het terrein heeft nieuwe hekken gekregen. Ook zijn er nieuwe doelen en
ballenvangers. Het scorebord hangt, er wordt zelf een kabel voor gegraven. Het
terrein naast de kleedkamers wordt opnieuw bestraat. De huidige banken worden
hoger geplaatst zodat er goed zicht is.
9. Toelichting wedstrijdsecretariaat.
Zie het verslag in de bijlage.
10. Toelichting secretariaat.
Tijdens het afgelopen seizoen is gestart met het rondsturen van nieuwsbrieven.
Gevraagd wordt aan de aanwezigen hoe dit en de manier van versturen (via de app)
ervaren wordt . Er wordt aangegeven dat de nieuwsbrief gelezen wordt en dat de
manier van verspreiden prima is.
11. Vooruitblik voorzitter.
- De website van Excelsior is vernieuwd. Mocht er feedback zijn of punten ter
verbetering dan horen we dat graag.
- De website werkt nu ook op de telefoon.
- Verder gaan met het opknappen van het handbalterrein.
- Er een mooi en sportief seizoen van maken met elkaar!

12. Rondvraag.
- Hoe is het geregeld met de verzekering als je een alternatieve training wilt doen
waarvoor je met de auto weg gaat?
Actie: wordt uitgezocht en teruggekoppeld.
- Komt er een mogelijkheid voor pinbetaling in de kantine?
Actie: wordt uitgezocht en teruggekoppeld.
- Wat zijn de afspraken mbt het reserve tenue?
Actie: er staan afspraken over uit tenues in het trainershandboek. Er wordt
gekeken of dit ook duidelijkheid geeft over het reserve tenue. Zo niet dan wordt
dit aangepast.
- Er wordt opgemerkt dat de maatvoering van de kleding niet goed is en in
verhouding duur is. Bij andere verenigingen zit het wedstrijdtenue bij de
contributie inbegrepen. Kan dit ook voor Excelsior?
Actie: wordt uitgezocht en teruggekoppeld.
13. Afsluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering.

Bijlagen:
- Verslag technische commissie.
- Verslag jeugd commissie.
- Verslag wedstrijdsecretariaat.

-Verslag jeugdcommissie
Overzicht activiteiten van de jeugdcommissie:
- Onze eerste activiteit is het organiseren van de Bingo D,E,F jeugd in de kantine
Na een kleine aanpassing aan de kantine een tent aan de luifel paste iedereen in de kantine
+/- 60 kinderen hebben genoten van de bingo .Voor ons ook altijd een leuk en dankbaar
evenement om te organiseren.
- Oplopen met SEW
Erg goed verlopen veel leuke reacties.
- Pietenbal 27/11
Altijd erg leuk voor de jongste jeugd lekker spellen in de sporthal met leuke spelletjes en
natuurlijk een paar zwarte pieten. Na afloop allemaal een zakje snoep en iedereen weer blij
naar huis.
- Oliebollen toernooi 18/12
Op komst viel ons iets tegen we hadden gehoopt op een betere opkomst maar evengoed
een erg geslaagd evenement
- Dit jaar hadden we het bowlen vervangen door een handbalclinic gegeven door Leon van
Schie
Mede dankzij een sponsor Time4 you bleven de koste te overzien en konden we een hoop
jeugd verrassen met deze clinic, We hadden twee groepen van +/- 20 speelsters en die kon
hij prima bezig houden elke groep had een clinic van 1,5 uur.
- Wat er nog op de rol stond was het volgende:
Bingo 03/04 E en F jeugd
5 tegen 5 toernooi op 08/05
Eindfeest 19/20 juni
Maar helaas door het covid 19 is dit allemaal niet door gegaan en hebben we dus een apart
seizoen meegemaakt als jeugdcommissie.

- Verslag technische commissie
Doelen van het jaar:
1. Indelen teams
2. Bijhouden trainingsmaterialen
3. Training schema`s maken
4. Twee keer per jaar ene trainers/ coach overleg organiseren
5. Feedback geven aan bestuur van lopende zaken
6. Ruggensteun zijn voor trainers en coaches.
Verslaggeving seizoen 2019-2020
Dit seizoen was natuurlijk een heel bijzondere. Een complete stillegging van het seizoen door
Corona. Vanaf 16 maart gingen de sportaccommodaties dicht.
Pas na mei is een voorzichtige poging geweest om met in acht nemen van steeds
veranderende Coronamaatregelen vorm te geven aan trainingen een gezamenlijk einde door
de diverse teams. (hapje eten met team in de kantine)
Ad1) Bij het indelen van de teams bestaan altijd 2 uitdagingen. Iedereen tevreden op een
plekkie en dan daar weer trainers en coaches bij zoeken. Dat is door groot inzet van velen
weer gelukt voor seizoen 2020-2020. Leerpunt is wel om gesprekken toch uit te schrijven in
notulen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.
Ad2) Aanschaf 4 nieuwe doelen. Er staan er nog twee in het materialenhok. Bij dubbele F
wedstrijden en/of toernooitjes dienen deze nog wel in elkaar gezet te worden. Het hok is
aangepakt en ziet er weer prachtig uit. Er is in samenspraak met de gemeente hekken
rondom en hekken achter doelen laten vervangen. En het keepertrainingsveldje wordt ook al
prachtig.
Ad3 Het trainingsschema buiten is vaak niet het probleem. De uitdaging ligt vooral binnen in
de Kloet. Daar wordt al jaren voor gestreden. Met veel kunst en vliegwerk wordt er
vervolgens een schema gemaakt.
Ad4)Twee keer per jaar een feedback ronde, bespreken van lopende zaken binnen de teams.
Hieruit is de vraag voor een spelregelavond voor coaches gekomen. Deze moet nog worden
vormgegeven. Wordt komend seizoen via Handbalmasterz geregeld.
Ad5 Binnen trainingen en teams gebeurd er nog wel eens wat. De TC wordt dan gevraagd
om te bemiddelen. De rol van onpartijdige, d.m.v. hoor en wederhoor en dan bespreekbaar maken is al jaren de gang van zaken. Mocht dit niet lukken wordt het doorgespeeld naar het
bestuur.
Ad6) Ruggensteun geven aan trainers wil ook zeggen dat we als TC ons hart hebben gemaakt
voor een grotere vrijwilligers vergoeding voor trainers. Evaluatie moet nog worden gepland
met bestuur.


- Verslag wedstrijdsecretariaat
Een terugblik op een handbalseizoen wat zeker de boeken in zal gaan. We werden
geconfronteerd met Corona / Covid-19. Begin maart 2020 besloot de Handbalbond dat er
“voorlopig” geen wedstrijden meer werden gespeeld. Maar na de persconferentie van 23
maart 2020 kwam het bericht dat zowel de zaal- als veldcompetitie als beëindigd werd
beschouwd. Op 24 maart 2020 eindigde dus het handbalseizoen 2019 – 2020.
Gelukkig mocht er vanaf mei wel weer getraind worden, zij het met wat aanpassingen. Het is
bijzonder om te zien hoe nieuwe gebruiken zoals handen en bal desinfecteren snel gewoon
worden.
We begonnen het seizoen met 107 spelende leden en eindigde met 118 spelende leden.
Deze extra leden komen door een 2e
recreanten team en de aanwas van jeugd. Namens het
bestuur wil ik onze leden bedanken voor het feit dat jullie tijdens de crisis de vereniging
trouw zijn gebleven.
Scheidsrechters blijft een punt van aandacht. Er is een vaste kern waar we op kunnen
bouwen maar we kunnen altijd nieuwe scheidsen gebruiken. Mocht je interesse hebben laat
dit weten aan je trainer of coach. Voor begeleiding wordt gezorgd. Verder beschikt onze
vereniging sinds kort over 2 nieuwe bondsscheidsrechters. Een ongekende luxe.
Mijn complimenten en dank aan de coaches. Het zal niet altijd eenvoudig zijn geweest om
het teamrooster voor elkaar te krijgen maar ook dit seizoen kreeg ik deze ruim op tijd
aangeleverd.
Verder valt er niet veel te vertellen over het seizoen 2019 – 2020, het was kort maar
krachtig. Ik wil Iedereen weer bedankt voor zijn of haar inzet en het genoten vertrouwen.
Rest mij jullie veel succes, speelplezier en een blessurevrij nieuw handbalseizoen te wensen.
Pas goed op elkaar.